Om drift av fornøyelsesinnretninger som hoppeslott

Dette er en kort orientering om lover og regler som gjelder for drift av for oppblåsbare innretninger som hoppeslott, sklier og hoppeputer.

Oppblåsbare innretninger som hoppeslott, sklier og hoppeputer for offentlig bruk skal være godkjent i henhold til Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven).

Tivoliloven forvaltes av Statens Bygningstekniske etat (BE) som har delegert den utøvende myndighet for tivoliloven til Statens Jernbanetilsyns avdeling for taubane, park og tivoli.

Vi har to innretninger som faller innenfor dette lovverket og har driftstillatelse for disse fra Statens Jernbanetilsyn (hoppeslottet og hinderløypen). De to andre innretningene våre (wipe-out og whack-a-mole) faller utenfor regelverket og krever ikke formell driftstillatelse, men vi drifter likevel alle våre innretninger på samme sikre måte.

For mer informasjon: . http://www.sjt.no

Generelt om tivoliloven, forskrifter og regler for fornøyelsesinnretninger:

 • Skal sikre at fornøyelsesinnretninger er forsvarlig konstruert, oppført, vedlikehold og drevet
 • Fastlegger minimumskrav som stilles til konstruksjon, plassering og drift
 • Fastlegger at det skal utstedes Sikkerhetsmessig godkjenning for fornøyelsesinnretninger av Statens jernbanetilsyns avdeling for taubane, park og tivoli.
 • Fastlegger at all innretninger med sikkerhetsmessig godkjenning skal være merket med Statens jernbanetilsyns årsoblat for det aktuelle kalenderåret
 • Fastlegger at EIEREN av innretningen til enhver tid har ansvaret for en den blir montert, drevet og vedlikehold i henhold til de krav som settes av myndighetene og innretningens leverandør.
 • Fastlegger at eieren har et objektiv erstatningsansvar for skader på publikum og tredjeperson forårsaket av innretningen. Eieren har plikt til å tegne forsikring som dekker dette ansvaret.

Spesielle bestemmelser i lover og forskrifter for oppblåsbare innretninger som hoppeslott, sklier og hoppeputer:

 • Publikums oppholdstid i innretningen bør normalt begrenses
 • Rundt innretningen der publikum kan falle ut skal det minimum være 2,0 m fri plass
 • Innretningen skal holdes kontinuerlig under oppsikt av minst en vakt
 • Vakten skal være minst 18 år
 • Hjelpepersonell for drift av innretningen skal minst være 16 år
 • Ved utleie skal Utleier formidle nødvendig opplæring av leiers driftspersonell, leier skal skriftlig bekrefte at slik opplæring er mottatt
 • Innretningen skal ha en loggbok. Ved utleie skal kopi av sikkerhetsmessig godkjenning, kontrollskjema og driftsinstruks forefinnes. For mer utfyllende informasjon og krav til drift av oppblåsbare innretninger henvises det til Statens jernbanetilsyns avdeling for taubane, park og tivolis Regler for fornøyelsesinnretninger