Generelle leiebetingelser

Dersom ikke noe annet er avtalt gjelder følgende ved lån eller leie av våre innretninger:

 1. Leietaker er ansvarlig for at utstyret blir rengjort og tilbakelevert i samme stand som det ble levert.
 1. Leietaker har det fulle ansvaret for utstyret fra det er hentet hos, eller levert av, utleier til det er levert tilbake til / hentet av utleier. Leietager forplikter seg til å dekke reparasjon av skader som påføres utstyret når det er i leietakers besittelse etter regning. 
 1. Leietaker plikter å sette seg inn i brukerveiledning, regelverk, monteringsanvisning og sikkerhetsinstrukser og følge disse. Leietaker er ansvarlig for tilsyn med og bemanning av utstyret i henhold til gjeldende instrukser og offentlig regelverk.
 2. Fremleie eller utlån av utstyr som omhandles av denne leiekontrakt er ikke tillatt.
 1. Reklamasjon vedrørende mangler på utstyret må skje umiddelbart ved mottagelsen, og under enhver omstendighet før utstyret tas i bruk. Dersom leietaker tar utstyret i bruk, har leietaker godkjent leveransen.
 1. Utleier forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid dersom utstyret ikke er ordentlig rengjort eller pakket slik at rengjøring og ompakking må foretas. Timepris for slikt merarbeid er 400 kr/time.
 1. Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser eller på noen måte medvirker til at Utleier blir skadelidende, har Utleier rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Heving av avtalen medfører at Utleier kan hente utstyret, og skal skje skriftlig, pr. brev eller e-post. Ved mislighold fra leietakers side er leietager fortsatt pliktig til å betale den samlede kontraktssummen.
 1. Utstyret er forsikret av Utleier for transport-, brann-, tyveri- når det står lagret inne i Utleiers tilhenger, og både dører og hengerkopling på tilhengeren er låst (egenandel inntil 10,000 kr som eventuelt må dekkes av Leietaker). Ut over dette er Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre utstyret for egen transport, brann, tyveri, hærverk eller andre skader når det er i leietakers besittelse om en mener det er nødvendig. Utleier har ansvarsforsikring som dekker utleiers lovpålagte ansvar ved utleie av utstyret. Om ikke annet er spesifikt avtalt er Leietaker selv ansvarlig arrangør når utstyret leies og gjøres offentlig tilgjengelig i regi av Leietaker, og må sikre at relevante forsikringer som arrangør etableres i den utstrekning Leietaker mener det er nødvendig. Dersom andre har det overordnete ansvaret for arrangementet må Leietaker selv sikre seg gjennom avtale med overordnet arrangør om hvordan arrangøransvaret vedrørende det leide utstyret skal fordeles.
 1. Utleier påtar seg intet erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie, ødeleggelser eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leieavtalen omfatter. Dette gjelder dog ikke hvor det er vist grov uaktsomhet fra Utleier sin side.
 1. Hver av partene i denne avtalen fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.
 1. Faktura pålydende leiebeløpet (og evt merkostnader i henhold til paragraf 5) blir fakturert snarest mulig etter leieperiodens utløp, med 10 dager betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrente i tråd med morarenteloven.
 1. Leietaker står fritt til å avbestille den avtalte leien av utstyret, men skjer avbestillingen mindre enn en (1) uke før avtalt leieperiode faktureres leietaker for 15% av avtalt leie. Dersom avbestilling skyldes at værforhold som gjør at utstyret ikke kan benyttes, og utstyret ikke er levert/hentet enda hos Utleier, så kan slik kansellering gjøres uten kostnad for Leietaker.
 1. Leietaker er selv ansvarlig for at det finnes tilgang til strøm innenfor ca 20m fra innretningen. Dersom bensindrevet el.generator skal benyttes er Leietaker ansvarlig for at det er mulig å plassere disse på en sikker måte i forhold til passasjer for trafikk og publikum og miljøforhold som støy og avgasser er ivaretatt. Bensindrevne generatorer må aldri benyttes innendørs - kun ute i fri luft.
 1. Utleier forbeholder seg retten til å kansellere den bestillte leien uten ansvar for følgene av dette ut fra værforhold (vind eller regn) eller andre sikkerhetsmessige grunner. Dette er ene og alene utleiers vurdering og beslutning.
 1. Det påligger Leietaker et tydelig sikkerhetsmessig ansvar om å ikke benytte utstyret under værforhold (vind over ca 8 m/s eller regn). Dersom værforhold (sterk vind og/eller regn) gjør at Leietaker ikke får brukt utstyret kan ikke Utleier lastes for dette eller noen av de følger dette måtte få for Leietaker eller andre. 
   
 2. Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne leieavtale eller gjennomføringen av den, vedtas Sunnmøre tingrett som rette verneting.